A

DFMT


CIF 21666630
Timisoara, Bv M Eminescu, nr.2B
Tel:0256/408100; Fax:0256/408191;
E-mail:BirouAuto@dfmt.ro;
Web:www.dfmt.ro,

REMTII1)

Nr. ...................... / .................. 2016

Rol nr. ................................................

   Original         Copie

            Model 2016 ITL 054        Anexa nr. 2

CONTRACT DE
ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE
A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
B

DFMT

Vânzătorul NU are debite la data de întâi a lunii următoare înregistrării actului de înstrăinare-dobândire2)

(se completează și pe copii):

Prenumele ................................................
Numele .....................................................
Funcția .....................................................
LS.


(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ Subsemnatul(a)3) Subscrisa
cu sediul în ROMÂNIA/, judeţul , codul poştal ,
municipiul/oraşul/comuna , satul/sectorul , str.
, nr. , bl. , sc. , et. , ap , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F4), tel./fax , e-mail , reprezentată prin 5), în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor6)/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/, judeţul , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna , satul/sectorul , str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap , B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F. , tel./fax ,
e-mail


(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE Subsemnatul(a)3) Subscrisa
cu sediul în ROMÂNIA/, judeţul , codul poştal ,
municipiul/oraşul/comuna , satul/sectorul , str.
, nr. , bl. , sc. , et. , ap , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F4), tel./fax , e-mail , reprezentată prin 5), în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor6)/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/, judeţul , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna , satul/sectorul , str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap , B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F. , tel./fax ,
e-mail


(3) OBIECTUL CONTRACTULUI

Mijlocul de transport: marca tipul , număr de identificare Serie motor seria şasiu capacitatea cilindrică cm³, greutate maximă admisă (pentru remorci/semiremorci) tone, număr de înmatriculare/înregistrare , data la care expiră inspecția tehnică periodică , numărul cărții de identitate a vehiculului , anul de fabricație , norma euro dobândit la data de , conform act


(4) PREȚUL în cifre lei , în litere .


(5) Persoana care înstrăinează menționată la punctul (1) declară ca mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, declară ca a predat persoanei care dobândește menționat la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta prețul prevăzut la punctul (4).

Persoana care dobândește menționată la punctul (2) declară ca a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1) mijlocului de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul menționat la punctul (4).

Anexe la contract : Da        Nu

Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul și uzul de fals că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund realității.

Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, în maxim 30 de zile, de la data încheierii prezentului act.

Data şi locul încheierii prezentului contract /.

Semnătura persoanei care înstrăinează ....................       Semnătura persoanei care dobândește ....................

  1. REMTII - Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal local al persoanei care înstrăinează;
  2. Prin completarea de către organul fiscal local a cartuşului B se atestă îndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nemaifiind necesară eliberarea unui certificat de atestare fiscală. Cartuşele A și B se completează de organul fiscal local unde este înregistrat mijlocul de transport al persoanei care înstrăinează;
  3. Se completează în cazul persoanelor fizice;
  4. Se completează: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz);.
  5. Se completează în cazul persoanelor juridice;
  6. Moştenitorii trebuie să facă dovada proprietăţii cu certificatul de moşt enitor sau, în lipsa acestuia cu sentinţa judecătorească, după caz;

Copie 1 – 4 „Conform cu originalul”
(Se semnează doar pe copii)
Semnătură


Vânzător
.......................
Cumpărător
.......................
C

Denumirea organului fiscal local
CIF/Cod SIRUTA
Adresa
Tel/fax/e-mail

REMTII7)

Nr. ................................ / ................................ 20 ...........

Rol nr. .............................................................................Prenumele .....................................................
Numele ..........................................................
Funcția ..........................................................
LS.


7) REMTII - registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal local al persoanei care dobândește. Se completează pe exemplarul original care rămâne la dobânditor, pe exemplarul-copie care însoțește declarația de impunere și pe exemplarul-copie care se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Cartuşul C se completează de organul fiscal local de la domiciliul persoanei care a dobândit mijlocul de transport. Informatiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunica si se mentioneaza in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehuculelor inmatriculate; aceasta mentiune nu produce efectul juridic al transcrierii transmiteriidreptului de proprietate.